Margrit ter Stege Loopbaanadvies

 

 

Samenwerking

Ik werk zelfstandig, maar bundel graag mijn krachten met specialisten waar nodig. Het uitgebreide netwerk dat ik door de jaren heen heb opgebouwd kan ik waar nodig inschakelen in elke fase van het loopbaanadviestraject.

Talentanalyse

Dit is een ef­fec­tie­ve, kwa­li­ta­tie­ve en ob­jec­tie­ve on­der­zoeks­me­tho­de, met als doel het ge­de­tail­leerd in kaart bren­gen van en het in­zicht geven in jouw eigen unie­ke vaar­dig­he­den en ta­len­ten.
De talentanalyse bestaat uit twee persoonlijkheidstesten en een interessetest. Deze tes­ten zet ik zelf in in een loop­baan­tra­ject. Specifieke wensen, bv een capaciteiten- of leiderschapstest kunnen ook onderdeel van een traject zijn. Hierin werk ik samen met Roel & Jas­per.

Communicatie en presentatie

Hoe com­mu­ni­ceer je met an­de­ren? Hoe pre­sen­teer je je­zelf? In over­leg met jou kun­nen we hier­aan wer­ken. Ik werk voor di­ver­se bu­reaus als trai­nings­ac­teur. Tij­dens het loop­baan­tra­ject zal ik waar nodig deze ex­per­ti­se in­zet­ten. Zo is het mo­ge­lijk om met mij in de rol van ‘ac­teur’ pre­sen­ta­tie­tech­nie­ken en/of com­mu­ni­ca­tie­vaar­dig­he­den te trai­nen.

Ook huur ik in­dien ge­wenst een trai­nings­ac­teur in.

Meer professionals

Tij­dens een tra­ject wordt vaak in­zich­te­lijk of het nodig, ge­wenst en/of nut­tig is om ex­ter­ne spe­ci­a­lis­ten in te scha­ke­len.

 


Denk bv aan star­terad­vies, ge­zond­heids­ad­vies, wer­ving en se­lec­tie, psy­cho­lo­gi­sche on­der­steu­ning, etc. Ik heb snel en di­rect toe­gang tot een uit­ge­breid net­werk van pro­fes­si­o­nals.

Collega loopbaanadviseurs

Met een aan­tal loop­baan­ad­vi­seurs en coaches werk ik nauw samen. Wij heb­ben dezelf­de op­lei­dings­ach­ter­grond, maar geven daar na­tuur­lijk onze eigen kleur aan. Wij delen het en­thou­si­as­me voor het thema ‘mens en werk’, wer­ken re­sul­taat­ge­richt en zijn el­kaars spar­ring­part­ner.