Margrit ter Stege Loopbaanadvies

 

 

‘Past mijn huidige baan nog bij mijn persoonlijke waarden en wensen in leven en werk?’
 
‘Hoe kan ik mij verder ontwikkelen in mijn functie?’

‘Mijn baas biedt me een outplacementtraject aan: wat moet ik doen?’

‘Er vindt een reorganisatie plaats. Hoe wil ik eigenlijk zélf dat mijn toekomst er uitziet?’

‘Het is tijd voor een nieuwe baan. Hoe pak ik dit effectief aan?’

‘Hoe krijg ik weer plezier in mijn werk?’

‘Hoe bied ik mijn werknemers perspectief bij een reorganisatie?’

‘Ontplooi ik mijn talenten en kwaliteiten wel genoeg?’

‘Hoe functioneer ik effectiever en versterk ik mijn zelfvertrouwen?’

 

Her­ken je je­zelf in één van de bo­ven­staan­de si­tu­a­tie­s of loop je rond met ver­ge­lijk­ba­re vra­gen? Is het tijd voor ver­an­de­ring? Maar hoe doe je dat? En weet je ei­gen­lijk wel pre­cies wat je wilt? Waar je kracht ligt? Waar je écht en­thou­si­ast van wordt?

Dan wordt het tijd je eens pro­fes­si­o­neel te be­zin­nen op de toe­komst. Want ook al lijkt het soms van niet, ver­an­de­ring is wel de­ge­lijk mo­ge­lijk!
Mar­g­rit ter Stege bu­reau voor loop­baan­ad­vies be­ge­leidt men­sen en be­drij­ven in dit soort ver­an­de­rings­pro­ces­sen.

 

 

Op deze web­si­te lees je alles over mijn ach­ter­grond, werk­wij­ze en de ma­nie­ren waar­op ik zowel in­di­vi­du­e­le werk­ne­mers als be­drij­ven ver­der kan hel­pen. Wel­kom!

Naast mijn loop­baan­prak­tijk run ik sinds 2009 met veel en­thou­si­as­me Stu­die­match in Gro­nin­gen. Ik help scho­lie­ren en stu­den­ten bij het be­pa­len van de juis­te stu­die­keu­ze. Nieuws­gie­rig ge­wor­den?

Kijk even op www.studiematch.nl